Regulamin konkursu na Facebook'u

Regulamin Konkursu „Wygraj Fotolampę”

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage'u strony Fotolampy pod adresem: facebook.com/fotolampy jest Design Center Maria Kwaśniewska, ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze NIP: 6481771374

2. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem strony fanpage na Facebook'u, przy wykorzystaniu posta (zwanego dalej: "Aplikacją").

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa 26.06.2019 (godz. 12.00) do 07.07.2019 do godziny 23:59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie wskazanej w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

§2 Uczestnicy, głosujący i komentujący

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Przystępując do konkursu poprzez skomentowanie posta konkursowego, Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a Fotolampy na FB (fb.com/fotolampy) oraz strony fotolampy.pl.

 

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy skomentować post z ogłoszonym konkursem na stronie facebook.com/fotolampy.

2. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przy wyborze zwycięzców przez jury jest podanie nazwy lampy jaką Uczestnik chce wygrać.

3. Konkurs przebiega następująco:

a) Od dnia 26.06.2019r. (godz. 12.00) do 07.07.2019r. do godziny 23:59 Uczestnicy mogą dodawać Zgłoszenia,

b) 08.07.2019r. jury spośród Zgłoszeń, wylosuje 4 zwycięzców.

c) W dniu 08.07.2019 (godzina 15:00) zostaną opublikowane wyniki konkursu poprzez opublikowanie na fanpage'u strony Fotolampy filmu z losowania.

4. Zgłoszenia, które odbiegają od tematyki konkursu oraz naruszają niniejszy Regulamin, nie będą brane pod uwagę w Konkursie i nie zostaną dopuszczone do walki o zwycięstwo.

5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą e-maila, wysyłając wiadomość na adres podany przez laureata.

 

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są Lampa EKO Horses, Lampa Queen Czarne kropki, Lampa stojąca mała Samoloty, Lampa stojąca mała Elegancja. Dodatkowo każde prawidłowo nadesłane zgłoszenie także wygrywa nagrodę, w postaci 15% kuponu rabatowego na dowolne zakupy w sklepie online fotolampy.pl

2. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom (4 wytypowanych w drodze losowania).

2a. Każdy użytkownik, po weryfikacji zgłoszenia, otrzymuje bon na 15% na zakupy w sklepie fotolampy.pl.

2b. Bon jest jednorazowy, ważny 3 miesiące od daty wysłania go Uczestnikowi.

2c. Bony wysyłane będą do uczestników zaraz po ogłoszeniu listy zwycięzców (najpóźniej do 10.07.2019r.).

3. W skład Jury będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora, które będzie oceniało zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu.

4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną e-mailem oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

5. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

6. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany w mailu zwrotnym.

 

§5 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres Organizatora info@fotolampy.pl, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 07.07.2019 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie e-maila z odpowiedzią w tym terminie.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikacji prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

w górę
Sklep jest w trybie podglądu
Wyświetl pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl